Press ESC to close

Ý nghĩa Hội Thánh trong Hy Ngữ

Hội Thánh là gì? Có nhiều từ khác nhau chỉ về Hội Thánh trong Kinh Thánh. Hội Thánh được gọi là ‘dân tộc được chọn’, ‘dân được chọn’, ‘thầy tế lễ nhà vua’, ‘dân thánh’ (1 Phi 2:9), ‘thân thể Đấng Christ’ (1 Cor 12:27,…

Tuyên xưng đức tin Bap-tit Philadelphia 1742

Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742 Philadelphia Baptist Confession of Faith (1742) Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742, hay còn được gọi là "Tuyên Ngôn Đức Tin của Báp-tít Philadelphia 1742", là một tài liệu quan trọng trong…

Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996
Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996

Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996 The Cambridge Declaration 1996 Bản Tuyên Bố Cambridge là một tuyên xưng đức tin được viết vào năm 1996 bởi Alliance of Confession Evangelicals, một nhóm các Nhà Tin Lành Cải Chánh và Luther,…

Niềm Tin và Thông Điệp Của Người Báp-tit 2000

Niềm Tin và Thông Điệp Của Người Báp-tit 2000 Baptist Faith & Message 2000 Bản ĐỨC TIN VÀ THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI BÁP-TÍT nầy đã được GIÁO HỘI BÁP-TÍT NAM PHƯƠNG chấp thuận, và tu chính nhiều lần trong các…