Press ESC to close

Tuyên xưng đức tin Bap-tit Philadelphia 1742

Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742

Philadelphia Baptist Confession of Faith (1742)

Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742, hay còn được gọi là “Tuyên Ngôn Đức Tin của Báp-tít Philadelphia 1742”, là một tài liệu quan trọng trong lịch sử của Phong trào Báp-tít. Bản tuyên xưng đức tin được công bố lần đầu tiên vào năm 1742 tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742 đã góp phần quan trọng trong việc xác lập và phát triển phong trào Báp-tít tại Hoa Kỳ.

Loading