Press ESC to close

Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996

Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996

The Cambridge Declaration 1996

Bản Tuyên Bố Cambridge là một tuyên xưng đức tin được viết vào năm 1996 bởi Alliance of Confession Evangelicals, một nhóm các Nhà Tin Lành Cải Chánh và Luther, những người quan tâm đến tình trạng của phong trào Tin lành ở Mỹ và trên toàn thế giới.

Loading