Press ESC to close

Giáo Lý Vấn Đáp Vắn Tắt Westminster

 Westminster Shorter Catechism

Hội đồng Westminster được triệu tập lần đầu tiên vào năm 1643, và bản tuyên xưng đức tin được xuất bản bốn năm sau đó. Cũng trong thời gian này, hội đồng cũng đã cho ra đời thêm 2 tài liệu quan trọng khác là Giáo Lý Vắn Tắt Westminster và Giáo Lý đầy đủ Westminster.

Bản Giáo Lý Vắn Tắt Westminster chứa 107 câu hỏi và trả lời về Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, nguyên tội và bản chất sa ngã của con người, Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc, Mười Điều Răn, báp-tem, tiệc thánh và bài cầu nguyện chung. Cấu trúc của Giáo Lý Westminster tiếp tục theo cấu trúc của bản Giáo Lý Heidelberg (1562) trước đó của các Hội Thánh Cải Chánh.

Câu hỏi đầu tiên và nổi tiếng nhất trong tất cả các câu hỏi của bản Giáo Lý Vấn Đáp Westminster là “Mục đích tối thượng của con người là gì?”. Câu trả lời là “Con người sống với mục đích là làm vinh hiển danh Chúa, và thoả vui trong Ngài mãi mãi.”

Đây là nguồn tài liệu mang nhiều giá trị về tính chất lịch sử và cả tín lý đức tin thuần tuý, rất cần thiết cho việc nghiên cứu và xây dựng nền tảng tín lý cho các tín hữu trong hội thánh. 

Loading