Phúc Âm là gì?

Tin Lành là gì? Nhiều Cơ Đốc Nhân, hội thánh và các tổ chức mục vụ thường xuyên sử dụng từ Phúc Âm để mô tả…